سر پرستار بخش ICU بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : کوهی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
پست الکترونیک :
تلفن مستقیم :32933519-056
داخلی : 3519

 

پزشکان متخصص بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 

 

نام و نام خانوادگی : مهران ابراهیمی ورکیانی

پزشک : متخصص داخلی

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

 

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

پزشک : متخصص داخلی

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

کپی لینک کوتاه :