تصویر جوانی جمعیت

تصویر جوانی جمعیت

بیمارستان شهیدآتشدست

اورژانس

اورژانس

بیمارستان شهید دکتر احمد آتشدست

اخبار

1401/10/01 افزایش تعداد متخصصین بیمارستان شهید آتشدست

بیمارستان شهید دکتر احمد آتشدست نهبندان

افزایش تعداد متخصصین بیمارستان شهید آتشدست

واحدها

خدمات